BUSSEIG PROFESIONAL

Tots els Ports, Marines, Clubs Nàutics, etc... requereixen de tasques d’instal·lació, manteniment i millora de les seves instal·lacions situades sota de l’aigua, per oferir als seus clients el millor servei possible durant tot l’any per als vaixells que hi són amarrats.

Q-Star serveis Costers Integrats S.L som una empresa que després de molts anys d’experiència, hem creat un equip de treballadors eficaços, professionals i per sobre de tot, imaginatius, capaços de fer front qualsevol repte en treballs subaquàtics. Un equip de treball dinàmica i adaptable amb gran experiència de feines subaquàtiques i hiperbàriques.
La seguretat i l’ètica professional són les nostres prioritats, gràcies a les continuades millores a la nostra política de Prevenció de Riscos Laborals podem aconseguir el nostre objectiu de 0 incidents de treball.

Oferim doncs idees innovadores, presentant projectes i soluciones a mida de les necessitats de cada empresa.

Les activitats que oferim són:

-Operacions de busseig aire/ nitrox /hèliox de 0 a -75m amb sistemes de subministrament des de superfície.

-Treballs de gestió d’aigües i mediambientals ( aigües contaminades per microorganismes, productes químics, etc...) Realitzem treballs en espais confinats submergits o inundats, estacions depuradores d’aigües residuals EDAR, a pous, càmeres de repartiment, reactors biològics i contenidors secundaris. Igualment hem treballat a centrals hidroelèctriques, centrals nuclears, dessaladores per osmosi inversa, llacs i embassaments, a sistemes de captació d’aigua i col·locació de barreres anti-contaminants.

-Inspeccions, assajos no destructius fets en base a criteris CSWIP/UKAS, LLOYD’S i ASME. Inspeccions visuals GVI/CVI i fotografia/vídeo CCTV. Igualment, control de potència catòdica CPR de protecció contra la corrosió a estructures submergides i cascos de vaixell. Mesures de densitat per ultrasons UT a estructures metàl·liques: tablestaques, jakets, cascos de vaixells, etc... Control de soldadures per assajos de partícules magnètiques MPI, tècniques de detecció electromagnètiques EMD/EMT, mesura de camps de corrents FMD, radiografia subacuàtica i inspeccions amb l’ús de ROV.

-Obra hidràulica i obra marítima per a manteniments i reparació d’instal·lacions portuàries, dragats, encofrats i formigonar, vertits a escollera, fonejar estructures, reflotament, neteja, tall i soldadura subaquàtica, treballs de destrucció ( emissaris/inmisaris) submergits.

-Consultoria tècnica i formació per a Plans d’Inspecció, reparació i manteniment IRM de la industria Oil & Gas, formació específica de busseig comercial/industrail, Plans de Salvamet i operacions de recuperació, etc...

-Salvament i reflotament d’estructures submergides o en risc d’enfonsament així com recuperació de tota classe d’aparells submergits, control de contaminació per vessaments, etc...

-Seguiment dels Hàbitats de Banda Litoral de fabricació i patent pròpia optims per l'abalisament sostenible amb la generació d'informès cientifico-tècnics del seu comprtament al llarg del temps amb reportatge fotogràfic, etc...